Starten

Farvannet utenfor Lista kan se innbydende ut i godvær, men fyret sender sine varselblink utover en av seilskute-tidas mest fryktede kyststrekninger. I 1781 var det for eksempel hele 8 skip som strandet i løpet av høsten. Kravet om fyrlys ble først reist av byborgerne i Flekkefjord i 1789, og da planleggingen og utbyggingen av fyr-vesenet kom i gang på begynnelsen av 1800-tallet kom Lista langt opp på prioriteringslisten. I 1836 kunne det første fyret tennes. Det besto av et 34 meter høyt tårn i hugget granitt. Bildet til venstre viser restene etter det første fyrtårnet.

Verdens største fyrstasjon

Etter hvert ble det et problem å kunne skille de enkelte fyrlysene fra hverandre. For å unngå forveksling ble det derfor reist ytterligere to fyrtårn på Lista i 1853. Ordningen med tre fyrtårn varte fram til 1872, og i denne perioden var Lista Fyrstasjon verdens største. Innen 1872 hadde oppfinnelsen av de nye blink-apparatene gjort det mulig å skille de enkelte fyrene fra hverandre ved hjelp av ulik lyskarakter. To av tårnene på Lista ble derfor demontert og flyttet til henholdsvis Halten og Svenner fyr. Store deler av det eldste fyrtårnet ble brukt til å lage en steinmur rundt fyrområdet, og ligger der fremdeles i dag.

Lista fyrstasjon har også hatt tåkesignal og en signalstasjon (semafor) hvor fyrbetjeningen kunne sende meldinger til passerende skip ved å heise ulike flaggkombinasjoner opp i masten på vollen. Dessuten var tåkesignalene koordinert med radiofyret slik at skipene kunne beregne avstanden til land ved å ta tidsforskjellen mellom radiosignal og lydsignal.